Schlagwort-Archive: analog rytm

OKTAKONTROL – Controlling the Analog Rytm too? YES!

OKTAKONTROL – Controlling the Analog Rytm too? YES!

Ink Jet is showing us the OKTAKONTROL can controlling the ELEKTRON ANALOG RYTM too. Yeah!

Weiterlesen